070 20 51 123 info@normjaartaak.nl

Basismodel

De wetgeving uitgelegd

Binnen het basismodel maakt de werkgever samen met het team afspraken over het totaal aan overige werkzaamheden die binnen de school uitgevoerd zouden moeten worden. Daarbij wordt door de werkgever en het team rekening gehouden met de totale beschikbare formatie de (on)mogelijkheden om binnen de beschikbare formatie de gewenste taken uit te kunnen voeren. (art. 2.9 lid 1 cao)

De werkgever stelt vervolgens met instemming van de PMR, als uitvoering van de met het team gemaakte afspraken, alle schooltaken (inclusief het voor- en nawerk) en de normering van deze taken in uren vast. (art. 2.9 lid 2 cao)

De werkgever maakt jaarlijks vóór de zomervakantie met de individuele werknemer schriftelijk afspraken over het aantal lesuren of lesgebonden en/of behandeltaken, de tijd voor voorbereiding en nazorg, professionalisering en overige taken. (art. 2.9 lid 3 cao)

Begroting

Ieder jaar ga jij met jouw leidinggevende voor de zomervakantie in gesprek om schriftelijk afspraken te maken over de werkdagen, het aantal lesuren of lesgebonden taken, professionalisering, duurzame inzetbaarheid en hoe jij jouw taakuren gaat inzetten. (art. 2.9 lid 3 Cao)

Dit gesprek zal leiden tot een uitgewerkte normjaartaak, waarbij je samen met jouw werkgever de 1659 uur gaat ‘inzetten’. Wij willen je graag onderstaande calculator als startpunt meegeven, zodat jij goed voorbereid jouw gesprek in kunt gaan.

In feite worden de door jou te werken uren vooraf ingeschat, alsof het een begroting is. Tijdens het schooljaar, of na het schooljaar kan dan geconcludeerd worden dat de vooraf opgestelde begroting niet in lijn was met de feitelijk gewerkte uren.

De uitgewerkte normjaartaak kun je dus zien als een soort begroting. Tijdens het schooljaar kan het zo zijn dat bepaalde taakuren meer tijd met zich meebrengen dan begroot of dat administratieve werkzaamheden meer tijd met zich meebrengen. In dit geval is het aan jou om hier iets mee te doen. Misschien heb je wel overuren gemaakt? In onderstaande paragrafen geven we informatie, met relevante artikelen uit de cao, over hoe de normjaartaak is opgebouwd en hoe jij jouw duurzame inzetbaarheidsuren, professionaliseringsuren en BAPO uren kunt inzetten. Wij hopen dat jij meer grip krijgt op jouw werksituatie, zonder dat de werkdruk jou overstijgt.

Werktijdfactor (art. 2.3 lid 2 Cao)

De werknemer wordt benoemd of aangesteld in hele uren per week. De werktijdfactor is een deelsom die gelijk staat aan de aangestelde uren per week gedeeld door veertig.

Bijvoorbeeld: Leerkracht X heeft een aanstelling van 32 uren per week.
De werktijdfactor van Leerkracht X is 32/40= 0.8

Lesgebonden uren (art. 2.10 lid 1 cao)

De lesgebonden uren bedragen voor een leerkracht met een werkweek van 40 uur maximaal 930 uur per jaar (art. 2.10 lid 1 cao). Voor deeltijders is dit naar rato. Dit betekent dat je ook minder lesgebonden uren kunt afspreken. Wanneer jouw werkgever jou vraagt meer dan 930 lesgebonden uren te maken, kun je dit weigeren. Je kunt eventueel verwijzen naar de cao.  

Wat is jouw normjaartaak hoeveelheid?

Bereken het met onze handige calculator

Bijzonder budget voor starters (art. 8a. 6 cao)

Startende leerkrachten maken aanspraak op een aanvullend budget voor duurzame inzetbaarheid van 40 uren op jaarbasis bij een fulltime dienstverband. Een startende leerkracht ben je als je bent ingeschaald in schaal L10-1/L11-1/L12-1 tot en met L10-3/L11-3/L12-3). Deze uren kunnen worden ingezet voor het verlichten van de werkdruk.

Let op. Deze uren zijn niet ingebouwd in de calculator. Wanneer je jouw correcte taakuren wil berekenen, trek je bij een fulltime dienstverband 40 uren van de ‘taakuren’ af.

Bijzonder budget voor oudere werknemers (art. 8a.7 cao)

Elke werknemer met een fulltime dienstverband vanaf 57 jaar en ouder bovenop de 40 duurzame inzetbaarheidsuren 130 extra uren die hij in ieder geval op dezelfde manier mag inzetten als het basisbudget.

 

Duurzame inzetbaarheid inzetten als verlof

Daarnaast mag een werknemer van 57 jaar of ouder zijn volledige duurzame inzetbaarheidsuren inzetten voor verlof. Dit is in totaal 170 uren (basisbudget + bijzonder budget voor oudere werknemers). Wanneer de uren worden ingezet voor verlof, wordt er een eigen bijdrage geheven over die uren ad 40% van de waarde van de verlofuren. Wanneer je in schaal negen zit of hoger bedraagt deze eigen bijdrage 50%. De eigen bijdrage wordt niet berekend over de 40 uren van het basisbudget, en dus alleen over de 130 extra duurzame inzetbaarheidsuren.

Sparen (art. 8a.8).

Wanneer je een plan indient, kun je duurzame inzetbaarheidsuren maximaal vijf jaren sparen. Wanneer je de uren uiteindelijk opneemt, mag de totale omvang niet meer dan 340 uren bij elkaar bedragen. Ook hier geldt dat er een eigen bijdrage moet worden betaald, zoals onder het kopje verlof.

Uitzondering

Wanneer jouw werktijdfactor 0,35 of lager is, heb je geen aanspraak op het bijzondere duurzame inzetbaarheidsbudget van art. 8a.7 cao.

BAPO (art. 8a.9 cao)

De BAPO-regeling is een regeling waarbij de leerkracht er voor kan kiezen om de feitelijke werktijd te verminderen. Deze vermindering van de werktijd wordt gerealiseerd door het verlenen van taakvermindering voor een deel van de betrekkingsomvang met behoud van gedeeltelijke bezoldiging van dat deel van de betrekkingsomvang. De BAPO bedraagt maximaal 170 uren bij een fulltime dienstverband.

De BAPO-regeling is voor de werknemer die op 30 september 2014 minimaal 52 jaar was en op dat moment al BAPO-genoot. BAPO zorgt voor een vermindering van de arbeidsduur, en kan als de voorloper van het duurzame inzetbaarheidsbudget van hiervoor worden gezien.

Het budget aan duurzame inzetbaarheid, kan worden gecombineerd met het duurzame inzetbaarheidsbudget, zolang jij op 30 september 2014 recht was op BAPO.

Professionalisering (art. 9.7 cao)

Per week heb je bij een fulltime dienstverband recht op twee professionaliseringsuren. Dat betekent dat je jaarlijks 83 uren kunt besteden aan professionalisering. Jouw werkgever heeft per FTE €500,- beschikbaar dat kan worden besteed aan jouw ontwikkeling.

Opgedragen professionaliseringsactiviteiten (art. 9.8 cao)

De PGMR bespreekt met de werkgever het meerjarenbeleid met betrekking tot scholing. De scholing die uit dat gesprek voortkomt, kan voor een gedeelte worden opgelegd aan de leerkracht als de PGMR daarvoor instemming heeft gegeven. Dit betekent dat jij voor een gedeelte minder vrij bent om jouw professionaliseringsuren in te zetten.

In het geval dat de PGMR instemming heeft verleend over de opgelegde professionaliseringsuren, heeft de leerkracht inspraak op het overgebleven deel van die € 500,- die in overleg met de werkgever kunnen worden ingezet voor professionele ontwikkeling van de leerkracht. De leerkracht kan dan zelf aangeven waar die scholing precies op moet toezien, zolang de werkgever daar akkoord mee is.

Doelstellingen

De cao spreekt van de volgende doelstellingen die kunnen worden nagestreefd:

 

 • de wederzijdse afstemming tussen de wensen van de werknemer met betrekking tot zijn professionele ontwikkeling en de ontwikkelingsdoelen van de organisatie;
 • professionalisering die bestaat uit door de werknemer bepaalde individuele professionele ontwikkeling en de door de werkgever opgedragen professionaliseringsactiviteiten;
 • de verantwoordelijkheid van iedere werknemer voor de eigen professionalisering. Hij maakt daartoe jaarlijks afspraken over zijn professionalisering met de werkgever;
 • het onderhouden van de bekwaamheid op basis van de vastgestelde bekwaamheidseisen, voor zover van toepassing. Iedere leraar streeft naar het behalen van vakbekwaamheid;
 • de vergroting van de employability van werknemers, waarmee partijen bedoelen dat een werknemer zodanig is ontwikkeld en opgeleid dat deze breed inzetbaar blijft op zowel de interne als de externe arbeidsmarkt.  

Taakuren

Taakuren zijn uren waar de cao zich niet over uitlaat. Je kunt deze uren beschouwen als rest-uren. Deze uren worden door jou en jouw werkgever in overleg ingezet. Je kunt hierbij denken aan de volgende voorbeelden:

 

 • Voorbereiden van lessen (voorwerk)
 • Nakijken (nawerk);
 • Sinterklaascommissie;
 • Medezeggenschapsraad;
 • Afscheidsavond groep 8;
 • Een door de werkgever opgelegde studiedag;
 • Vergaderingen.

Hoe wij kunnen helpen

Bij het berekenen van de Normjaartaak

Persoonlijk advies

Stel jouw vraag

Persoonlijke ondersteuning

Geef aan wat er ontbreekt

Informatiebijeenkomst

Informeer nu

Wij willen leerkrachten in het primair onderwijs grip geven op hun werkdruk.